Reklamačný poriadok

Za účelom informovania spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, vydáva:
SanRajs s.r.o., Radvanská 30, 97405 Banská Bystrica

IČO:  52532828                                        DIČ:2121054111

ako prevádzkovateľ a poskytovateľ služieb na regeneráciu a rekondíciu v prevádzke

masážneho salónu - RAJS, Horná 49, 974 01 Banská Bystrica a 

masážneho salónu - RAJS, P. Jilemnického. 96001 Zvolen

Masérske služby poskytujeme s platným živnostenským oprávnením.

Zaväzujeme sa:

  • vykonávať svoje služby len s odborne vyškoleným personálom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie
  • vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcim ku konkrétnemu pracovnému úkonu, a to s materiálmi, ktoré neprekročili dobu záruky a s výrobkami podliehajúcimi normám EU

Článok 1
Základné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Zákazník je vo vlastnom záujme povinný upozorniť pracovníka pred zahájením procedúry  na zdravotné problémy ak ich má, najmä :  pooperačné stavy, plánované operácie, kožné  výrastky, materské znamienka , poranenia kože. Z ochorení ide o cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriázu, kŕčové žily, deformácie k chrbtice, alergie, hormonálne zmeny (tehotenstvo, klimaktérium, ochorenia štítnej žľazy)

 
Článok 2
Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi sú v prevádzke masážneho salónu RAJS poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.
 
Článok 3
Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u prevádzkara masážneho salónu RAJS alebo inej zodpovednej osoby.

V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra, účet z registračnej pokladne….) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Majiteľka alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Majiteľka alebo ňou poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Majiteľka je povinná vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitejších prípadoch do 7 dní. Ak toto nie je možné, je povinná vyrozumieť zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 30 dní .
 
 
Článok 4
Chyby odstrániteľné

Časová miera, cena – má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby  podľa platnej legislatívy.


Článok 5
Chyby neodstrániteľné

V prípade, ak nie je možné vykonať služby z dôvodu na strane masážneho salónu RAJS  , z dôvodu chyby technického charakteru alebo choroby, má zákazník právo na náhradný termín alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

Článok 6
Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká.
Zaplatením za procedúru sa zákazník vzdáva nároku na reklamáciu poskytnutej služby.


Článok 7
Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby.

Článok 8
Záverečné ustanovenie

  1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.12.2021

 

  1. Masážny salón- RAJS  si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.. 

 

Kurzy Baby masáže s masérkou Simonou viac na www.babymasaz.info alebo online kurzy na  www.babymasaze.online
 
 

 

 

Ďakujeme, že ste nás navštívili.