Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim SanRajs s.r.o.so sidlom Radvanská 30, 97405, Banská Bystrica IČO:52532828 ,DIČ: 12121054111. Prevádzka: Masážny salón - RAJS, Horná 49, 97401, Banská Bystrica a prevádzka masážneho salónu - RAJS, Petra Jilemnického 960 01 Zvolen  (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu ďalej len „E-obchod”) na internetovej stránke Predávajúceho www.masaze-rajs.eu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim  prostredníctvom elektronického obchodu na internete.

 

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
 

 

I. Základné ustanovania

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci:

SanRajs s.r.o., IČO: 525 328 28 so sídlom Radvanská 30, 97405, Banská Bystrica

Kupujúci:

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar

1. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky na www.masaze-rajs.eu a celková cena tohto tovaru.

3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku produktov Predávajúceho na www.masaze-rajs.eu

II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2. Objednávka

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

3. Storno objednávky

3.1 Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej doručením.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily)

4.. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1. Predávajúci je povinný:

dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.masaze-rajs.eu s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na stránke www.masaze-rajs.eu Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na stranke objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. Poštovné a balné

5.1 V prípade odoslania tovaru na adresu/ poštu a  platby na dobierku si predávajúci účtuje poplatok podľa aktuálneho cenníka slovenskej pošty

6.1. Platobné podmienky

6.1 Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

6.2 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí .

6.3 PLATBA BANKOVÝM PREVODOM: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar elektronicky, poštou prípadne osobne vyzdvihnutý po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet predávajúceho.

7. Dodacie podmienky

7.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle. Poukážky  a permanentky odoslané elektronicky odosielame do 28 hodín od potvrdenia objednávky. Poukážky s vlastnou fotkou odoslané elektronicky do 48 hodín od potvrdenia objednávky.

Osobný odber klasickej vytlačenej poukážky – po dohode

Zaslanie poštou- do 10 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov.

7.2 Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.

7.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom pošty na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke.

7.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

7.5 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

8. Vrátenie tovaru

Kupujúci vyplní STORNO/VÝMENNÝ/REKLAMAČNÝ FORMULÁR (ďalej len „Formulár”) v nasledujúcich prípadoch:

8.1 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy a charakteristík.

8.2 Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim

8.3 Výmena tovaru / služby za iný

Tovar je možné vymeniť  za iní v rovnakej hodnote .V prípade , drahšieho  tovaru , kupujúci ej povinný rozdieľ doplatiť . V prípade lacnejšieho  tovaru sa rozdiel nevypláca.

 

9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na www.masaze-rajs.eu

9.2 Ak kupujúci zistí dôvody a skutočnosti ktoré môžu byť predmetom reklamácie ( zlý dodaní tovar, chyba tovaru a pod.)je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu u predávajúceho alebo zodpovednej osoby ním poverením.

9.3 V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o kúpe/ objednávke a špecifikoval vec reklamácie. Predávajúci je povinný po starostlivom preskúmaní okolností reklamácie rozhodnúť o spôsobe reklamácie a vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitejšých prípadoch do 7 dní. Ak toto nie je možné, predávajúci vyrozumie zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

10. Osobné údaje a ich ochrana

Simona Rajnohová-RAJS spracúva osobné údaje fyzickej osoby – objednávateľa za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru.

Simona Rajnohová-RAJS zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok)..

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.masaze-rajs.eu..

11.2 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo www.masaze-rajs.eu.

11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením takéhoto oznamu na internetovej stránke. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

11.5 Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.

V.Banskej Bystrici dňa 9.5 2021 

 

 

Kurzy Baby masáže s masérkou Simonou viac na www.babymasaz.info alebo online kurzy na  www.babymasaze.online
 
 
 

 

 

Ďakujeme, že ste nás navštívili.